Forsiden

Rådet

Laugsbrødre

Æresbrødre

Laugets historie

Vedtægterne

In English

Laugsmagistrene
af 19.12.1955


 

Vedtægter

§ 1
LAUGETS formål er at udvide og rendyrke Laugsmagistrenes kendskab til vin og spiritus.

§ 2
Laugets hjemsted er Vinens Hus, Magsstræde 7, 1204 København K.

§ 3
Medlemskab af LAUGET er betinget af skribent- eller anden virksomhed, som på en ikke-merkantil basis formidler viden om vin og spiritus til offentligheden. Ved ophør af denne virksomhed ophører medlemskab af LAUGET.

§ 4
Kandidater til optagelse i LAUGET skal enstemmigt godkendes af magistrene. Optagelse kan kun finde sted efter skriftlig varsling af kandidaternes navne.

§ 5
LAUGETS mødevirksomhed finder sted i efterårs- og vintermånederne. På sidste møde i foråret vælges et tremands oldermandskab ved almindeligt flertalsvalg. Oldermandskabet skal forestå mødevirksomheden i den kommende sæson og konstituerer sig med Oldermand, Viceoldermand og Skatmester. To af oldermandskabet tegner LAUGET udadtil i økonomisk henseende og overfor myndigheder.

§ 6
Laugsmagistrene betaler et årligt kontingent. Størrelsen fastsættes af oldermandskabet.

§ 7
Laugsmagistrene kan hædre personer, som i særlig grad har ydet en indsats for dansk vinkultur. Det sker ved at udnævne de pågældende til æresmagistre. En æresmagister har adgang til LAUGETS ordinære møder efter invitation.

§ 8
Fremtrædende udenlandske vinskribenter kan optages i LAUGET. De nyder alle rettigheder, men er kontingentfri.

 

Vedtaget 13. april 1987 med ændring 31. maj 1995 og 28. maj 2002.

Til forsiden


Laugsmagistrene af 19.12.1955
Webmaster: Jacqueline Jensen